Agathon of Egypt, Stylite (icon)

Agathon of Egypt, Stylite (icon)

Agathon of Egypt, Stylite (icon)

Agathon of Egypt, Stylite (icon)